Đặt lệnh Mua ( BUY) để kiếm Lợi nhuận

Sau khi có tài khoản thật Real chúng ta bắt đầu có thể kiếm Lợi nhuận nhờ giao dịch

Sau đây là hướng dẫn: Đặt Lệnh Mua ( Buy Order) 

Thực hiện lệnh MUA (BUY)  khi nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *